Abala ibasepo lawujo

Abala ibasepo lawujo

12 Awon eko

 ti o ngbero lati se awon ibasepo awujo gbogbogbo laarin awon musulumi, apakan won si ara won, ati laarin awon musulumi si awon ti o yato siwon ninu awon elesin miran, o maa nse eleyii lati ara imu awujo Islam be, eleyii tii yio maa rin ni ibamu si ofin Olohun, koowa ninu awujo yii ni yio mo ohun ti o je eto fun ati ohun ti o je eto lee lori ninu awon oranyan, eleyii ti yio se okunfa ise awujo Islam ti o ni ibasepo ti o duro sinsin.

GBIGBANI NI IYANJU LORI JIJẸ OHUN TI O MỌ ATI JIJINNA SI OHUN EEWỌ

O jẹ awọn agbegbe ti o ni ero lati ri awujo ajosepo mulẹ pẹlu awọn Musulumi kọọkan miiran ati pẹlu àwọn miiran ti esin, Sísọ si GBIGBANI NI IYANJU LORI JIJẸ OHUN TI O MỌ ATI JIJINNA SI OHUN EEWỌ

0
Apọnle ti Islam se fun Musulumi-binrin

O jẹ awọn agbegbe ti o ni ero lati ri awujo ajosepo mulẹ pẹlu awọn Musulumi kọọkan miiran ati pẹlu àwọn miiran ti esin, Sísọ si Apọnle ti Islam se fun Musulumi-binrin

0
BIBA ẸNIRERE SỌRẸ ATI ORIPA RẸ LORI ẸNIKỌỌKAN

O jẹ awọn agbegbe ti o ni ero lati ri awujo ajosepo mulẹ pẹlu awọn Musulumi kọọkan miiran ati pẹlu àwọn miiran ti esin, Sísọ si BIBA ẸNIRERE SỌRẸ ATI ORIPA RẸ LORI ẸNIKỌỌKAN

0
DIDA ẸBI PỌ

O jẹ awọn agbegbe ti o ni ero lati ri awujo ajosepo mulẹ pẹlu awọn Musulumi kọọkan miiran ati pẹlu àwọn miiran ti esin, Sísọ si DIDA ẸBI PỌ

0
ẸTỌ MUSULUMI SI MUSULUMI MIRAN

O jẹ awọn agbegbe ti o ni ero lati ri awujo ajosepo mulẹ pẹlu awọn Musulumi kọọkan miiran ati pẹlu àwọn miiran ti esin, Sísọ si ẸTỌ MUSULUMI SI MUSULUMI MIRAN

0